دوره های زبان ارتباطات

خصوصی

دردوره های خصوصی تعامل بیشتری بین استاد و زبان آموز است. برگزاری جلسات تدریس در زمان و روز دلخواه دانشجو یکی از مزیتهای کلاس های خصوصی می باشد.

فشرده

دوره های فشرده همانند دوره های خصوصی،متناسب با تایم و روز دلخواه زبان آموز برگزار می شوند.با این تفاوت که این دوره ها به صورت دو الی چهار نفره هستند.

گروهی

این دوره در گروه آموزشی ارتباطات با هزینه کمتر ولی مدت زمان طولانی تری ارائه می شود. تعداد زبان آموزان در این دوره ها حداقل 8 نفر می باشد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید