برنامه کلاس های آلمانی آنلاین در مرکز طالقانی

 در آموزش آنلاین

لیست کلاس های آنلاین مرکز طالقانی

تاریخ

 ساعت لینک کلاس نام استاد

دوره

1399/02/04

18:00 https://meet.jit.si/A1.2b استاد مرادخانی

A1.2/B

1399/02/04

19:30 https://meet.jit.si/A1.1b استاد مرادخانی

A1.1/B