میثاق حسنی

 در اخبار و ستارگان

میثاق حسنی
نفر اول محاسبات ذهنی ریاضی در جهان