قابل توجه متقاضیان محترم تدریس در گروه آموزشی ارتباطات

دوره های تربیت مدرس TTC)) و گزینش و جذب مدرسان محترم زبان های خارجه در این گروه بصورت متمرکز  در دفتر مرکزی توسط هیئت علمی بشرح ذیل برگزار می گردد  :

جناب دکتر بهمن ایزدبین موسس

سرکار خانم راحله آقایی .معاون گروه

msg1533046143-64257

سرکار خانم حشمدار مدیر شعبه گوهردشت

2-500x500

آقای مهدیار ایزدبین استاد زبان انگلیسی و آلمانی

msg1533046143-64256

سرکار خانم شیرین نعلکوبی. مدیر شعبه عظیمیه

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید