کاربرد May و Might

آموزش گرامر may و might کاربرد may وقتی در مورد چیزی در حال یا آینده مطمئن نیستیم: Jack may be coming to see us tomorrow. (= Perhaps Jack will come to see us tomorrow.) Oh, dear! It’s half-past [...]